top of page

תקנון ותנאי שימוש

1.  כללי

  1. אתר האינטרנט של המותג עדנה- (להלן: "האתר" ) הינו בבעלות חברת עדנה מוצרי טבע בע"מ, ח.פ 512466590 (להלן "עדנה") ומופעל על ידה. האתר משווק ומוכר את מוצרי עדנה וכן מוצרים מחברות אחרות.

  2. חברת "עדנה" מלווה בידי רו"ח ועו"ד בצורה תדירה ועושה ככל שביכולתה כדי להימנע מטעויות צרכניות אלו ואחרות. אם נפגעת מאחד מהתכנים נודה כי תסב/י את תשומת ליבינו לכך באמצעות תיבת יצירת קשר בתחתית העמוד.

  3. אין ולא תהיה לעדנה כל אחריות על מוצרים אשר אינם מיוצרים ישירות על ידה והמשתמשים מודעים לכך ופוטרים את עדנה מכל אחריות.

  4. מוצרים אשר משווקים תחת המותג עדנה אינם מיוצגים על ידי עדנה אלא מיוצרים באמצעות יצרן מורשה ובעל אישור ממשרד הבריאות ועל כן אחריות למוצרים אלו יחול על היצרן בפועל.

  5. הוראות תקנון זה יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמש/ים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של עדנה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

  6. עדנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו. לפיכך, אנו ממליצים למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושו באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו. ככל והמשתמש אינו מסכים לשינויים עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

  7. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

  8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

  9. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.

  10. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רישום לשירותים השונים באתר, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

  11. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

  12. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

  13. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לעדנה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

  14. לתשומת לבכם: המידע באתר אינו מיועד לשמש כהמלצה או הוראה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהי. אין במידע תחליף לייעוץ רפואי מקצועי ואנו ממליצים להיוועץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו.

  15. המידע באתר לא מהווה המלצה רפואית מוסמכת.

  16. תוספי תזונה לא מאושרים לשימוש במצב רפואי, אלא בהמלצה של רופא. אין לראות במוצרים המשווקים על ידי "עדנה" כתרופה אלא תוסף תזונה המבוסס על תרבויות עמים, מונוגרפים ולעיתים ניסויים מדעיים.

 1. פרטיות ואבטחת מידע

  1. אתר עדנה מאפשר רכישה מאובטחת בכל סוגי כרטיסי האשראי. אתר "עדנה" משתמש בפלטפורמה של חברת בניית האתרים וויקס. טלאי אבטחת המידע על התשתית מותקנים באופן אוטומטי, והפלטפורמה עובדת בשיטת "קוד סגור" המקשה על פריצה.

  2. פלטפורמת תעבורת הנתונים שאנחנו נעזרים בה היא חיצונית ולא חלק אינטגרלי מהאתר שלנו. אנחנו נעזרים בפלטפורמה המסופקת דרך חברת וויקס (או חברת צד שלישי אשר בהתקשרות מול וויקס) ואשר מאובטחת דרכם ומיועדת לביצוע רכישות ועסקאות אינטרנטיות.

  3. באתר מופעלות מערכות לאבטחת מידע לקניה בטוחה על בסיס SSL (-Secure Sockets Layer). 

  4. פרטי כרטיסי האשראי, פרטי חשבונות הפייפל, ופרטי חשבונות הבנק אינם נשמרים באתר שלנו ואין לנו את היכולת לגשת אליהם. לא בעת השימוש ו/או בשלבי הרכישה ולא בתומה.

  5. כל פרטי הלקוח, מלבד פרטי החיוב (= פרטי אשראי), נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, אלא למי שהורשה לכך.

  6. עדנה מתחייבת כי לא תעשה באינפורמציה השמורה אצלה כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים וכי לא תעביר מידע רגיש זה לשום גורם שלישי אחר. 

 2. שימושים אסורים באתר

  1. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי עדנה, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

   1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.

   2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.

   3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

   4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.

   5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.

   6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

   7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

  2. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

 3. הזכאים לבצע שימוש בשירותי האתר

  1. למען הסר ספק מובהר כי לעדנה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם באתר/י עדנה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות.

  2. עדנה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 4. בעלות וזכויות קניין רוחני

  1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) ((להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של עדנה.

  2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם / שמות המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של עדנה או של צד שלישי, אשר הרשה לעדנה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לעדנה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור עדנה לכך מראש ובכתב.

  3. מבלי לגרוע מהאמור, שמה של עדנה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין עדנה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של עדנה ואין לעשות בהם כל שימוש.

 5. תוכן האתר ופרסומות

  1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם .AS – IS כוונת עדנה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.

  2. עדנה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. עדנה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות בלבד ולמען נוחות המשתמש ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תשובות, מדריכים, מחשבונים שונים או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או יישום כל המלצה ו/או תשובה ו/או חוות דעת והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

  3. יובהר כי אין לראות במידע המופיע באתר ו/או במדריכים השונים ו/או מחשבונים משום מידע רפואי או המלצה רפואית. לפני כל שימוש במוצר הנמכר בחנות (תוסף מזון, תרופה או כל מוצר אחר) ו/או במידע המצוי באתר, יש להיוועץ ברופא, ברוקח או בכל גורם מקצועי אחר המוסמך לכך, ככל ונדרש.

  4. פרשנות המונח תוסף תזונה- מוצר המבוסס על תרבויות עמים ורפואה אלטרנטיבית, ובהתאם למונוגרפים של צמחים, ופעמים רבות מגובה בניסויים מדעיים ואינו מהווה תרופה.

  5. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים ונתונים שונים, נמסר על ידם ולעדנה לא תהיה כל אחריות לגביו.

  6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לעדנה אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך.

  7. באתר עשויים להיכלל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי עדנה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של עדנה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של עדנה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. עדנה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מרכישה דרכם ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עדנה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. עדנה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

  8. המידע הנמסר ביחס למוצרי עדנה באתר הוא המידע היחיד המאושר על ידי החברה בנוגע למוצרים השונים. עדנה אינה אחראית למידע אשר נכתב בנוגע למוצרי עדנה על ידי כל צד שלישי, באתרים אשר אינם מופעלים על ידי עדנה. עדנה עשויה לפעול על מנת לממש את זכויותיה כנגד כל צד ג’ המוסר מידע לציבור אשר לא אושר על ידה.

  9. כל שימוש בתוכן באתר, ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד עדנה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי עדנה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

  10. עדנה עשויה להציע באתר לנוחות המשתמש, הטבות לרכישת מוצריה במגוון בתי עסק, צד ג’, אשר אין ולא תהיה לה כל אחריות לנעשה בהם. עדנה תהא רשאית להעניק הטבות לחלק משתמשים ו/או חברי המועדון ולבטל את ההטבות בכל זמן נתון והדבר נתון לשיקול דעתה המלא הבלעדי. הקופון יהא כפוף לתנאים שיפורטו בצמוד אליו. כל טענה צרכנית בדבר רכישת מוצר באמצעות הקופון ובכלל זה החזרת מוצרים שנרכשו באמצעות קופון, מחיר המוצרים, מימוש הקופון, שימוש או אי שימוש במוצר, מועד אספקתו וכמובן כל נזק ו/או הוצאה אשר נגרם בכל הקשור למוצר תהא כלפי בית העסק בלבד ועדנה לא תהא אחראית.

  11. עדנה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל מוצר ו/או שירות ו/או מידע על מבצעים, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של עדנה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את עדנה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

 6. הגבלת אחריות

  1. עדנה עושה מאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

  2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי עדנה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם. עדנה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו והסתמכות עליהם, וכי ידוע לו שעדנה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

  3. עדנה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

   1. בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

   2. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

   3. שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי עדנה ובין על ידי צדדים שלישיים;

   4. כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

   5. הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

   6. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

  4. שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי עדנה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לעדנה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים.

  5. אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

 7. ציות לתנאים ושיפוי

  1. המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו.

  2. כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את עדנה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב עדנה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לעדנה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 8. זמינות ו/או שינוי האתר

  1. עדנה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה.

  2. מבלי לגרוע מהאמור, תהיה עדנה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

  3. עדנה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 9. התיישנות

  1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד עדנה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר/ים על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

 10. סמכות שיפוט וברירת דין

  1. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני תורת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בית הדין הרבני האזורי ירושלים בכתובת  עם ועולמו 4, ירושלים, ישראל בלבד. והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה דין התורה, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 11. שונות

  1. תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין עדנה.

  2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

  3. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין עדנה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

 12. הסכמה לפי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 

  1. הרינו מאשרים, כי המידע שנמסר על ידינו, כמו גם כתובת הדוא"ל שמסרנו, ישמשו, בין היתר, כדי להציע לנו מעת לעת מצרכים ו/או שירותים שונים /ואו הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 במסגרת דיוור ישיר ו/או בדרך אחרת (לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית, הודעת טקסט כתובה או בכל דרך אחרת) , אלא אם הודענו לעדנה על אי רצוננו לקבל שירותי דיוור ישיר בהתאם לדרך בה תקבע החברה מעת לעת.

 13. מדיניות ביטול עסקה והחזרות –

1. לקוחות יוכלו להחזיר מוצר כשהוא סגור באריזה מקורית ולבטל עסקה תוך 14 יום מביצוע ההזמנה או קבלתה, המאוחר מביניהם.

2. לקוח שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים, ובתנאי שייתקימו 2 הדרישות הבאות: א. ההתקשרות בעסקה כללה שיחה (לרבות שיחה שנעשתה בדוא"ל וכללה תגובת החברה).  ב. על הלקוח להמציא לחברה אישור רשמי המעיד על עמידתו בהגדרה, כפי המפורט ברשימת האישורים בחוק הגנת הצרכן.

3. בכל סעיף בהמשך בו מודבר על תקופת ביטול עסקה 14 יום, תחשב תקופת הסעיף כ-4 חודשים לאדם העומד בקריטריונים לעיל.
 

​15. אופן הביטול

1. ביטול העסקה יבוצע עם הצגת חשבונית או הוכחת קנייה ובתנאי:

 • שלא נעשה שימוש במוצר ושהוא מוחזר באריזתו המקורית.

 • שהביטול יתבצע בתוך 14 ימים מתאריך הקנייה או קבלת הסחורה, המאוחר מביניהם.

 • לא ניתן לבטל עסקה, בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 למוצרים שמחירם מתחת ל- 50 ₪.


3. לאחר שהמוצר יתקבל בפועל אצלנו, אנו ניצור אתכם קשר (בהתאם לפרטי הלקוח שהזנתם ברכישה ובטופס ביטול עסקה) על מנת לזכות אתכם בעבור המוצר בסכום הנדרש. הזיכוי יהיה בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.

4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי ביטול לא יעלו על 5% ממחיר המוצר או מערך השירות- כולל דמי המשלוח במידה והיו- או 100 ₪, לפי הנמוך. במידה ונגבו מהחברה דמי סליקה, הלקוח יחויב בנוסף לדמי הביטול גם בדמי הסליקה, ובהתאם להוכחת חיוב של חברת הסליקה.

 

5. לא ינוכו דמי ביטול כאשר סיבת הביטול היא פגם במוצר, או אי התאמה בפועל בין המוצר/השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן.


6. לביטול הזמנות יש ליצור עמנו קשר באמצעות טופס ביטול עסקה ולמלא את כל הפרטים הנדרשים על פי חוק.

16. אופן החזרת המוצרים


1. בדואר: ניתן לשלוח אלינו מוצרים לכתובת הרב וולנשטיין 63/9, רמות, ירושלים. מומלץ להשתמש בשירותי דואר רשום על מנת שניתן יהיה לעקוב אחרי החבילה.
2. בהגעה אלינו: ניתן להחזיר מוצרים בכתובת הרב וולנשטיין 63/9, רמות, ירושלים, בימים א'-ה', בתיאום טלפוני מראש בלבד (בטלפון שמספרו 02-5862777)

3. החזרת מוצר בפועל תעשה אחר מילוי טופס ביטול עסקה. 


17. אחריות למוצרים


האחריות למוצרים מוענקת וממומשת על ידי ספקי המוצרים וכפופה לתנאים הקבועים בתעודת האחריות (ככל שקיימת למוצר), ובכפוף לכל דין.
 

18. החזרת מוצרים פגומים


1. כל הרוכש מוצר באתר זה מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

2. החברה תחליף כל מוצר פגום אשר הגיע לידיו של הלקוח בכפוף לתנאים הבאים: המוצר נשלח חזרה תוך 14 ימים מיום קבלתו. המוצר יוחזר באריזתו המקורית בלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מצומצם עד אשר התגלה כי אינו תקין. הלקוח יצרף את פרטיו המלאים למוצר שיוחזר ויסכים לכך שהחברה תעביר את פרטיו ופרטי תלונתו ליצרן ו/או הספק של אותו מוצר פגום.
 

19. ביטול העסקה על ידי החברה


1. בנוסף לקבוע בתקנון החברה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה ללקוח וזאת מבלי שהלקוח יהיה זכאי לסעד כלשהו ומבלי שיהיו ללקוח טענות כלשהן כנגד החברה:

2. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

3. במקרה בו לא עמד הלקוח בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

4. במקרה של העדר מלאי מתאים של המוצר/ים.

5. בכל אחד מהמקרים המופרטים לא ייחוייב הלקוח עבור ההזמנה. במידה ובוצע תשלום יזוכה הלקוח כספית בתשלום המלא ובצירוף חשבונית זיכוי.

20. יצירת קשר

 1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של עדנה באמצעות              הטלפון02-5862777  או במייל ednanatural10@gmail.com

מדניות פרטיות
מדניות ביטול עסקה והחזרות
bottom of page